Oferta

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego

To bez­do­ty­ko­wy pomiar ciśnie­nia w oku w któ­rym wyko­rzy­sta­ny jest podmuch powie­trza. Pole­ga ono na reje­stra­cji przez przy­rząd ugi­na­nia rogów­ki pod wpły­wem ciśnie­nia podmuch stru­gi powie­trza i prze­li­cze­niu tych para­me­trów na odpo­wied­nie war­to­ści ciśnie­nia wewnątrzgałkowego.

Gał­ka oczna wypeł­nio­na jest cie­czą wod­ni­stą (pły­nem śród­ocz­nym), któ­ry zapew­nia jej pra­wi­dło­we napię­cie i odpo­wied­nie uwod­nie­nie ośrod­ków optycz­nych – rogów­ki i soczew­ki, co wpły­wa na ich przej­rzy­stość i regu­lar­ność krzywizn.

OCT — Optyczna koherentna tomografia oka

OCT jest naj­no­wo­cze­śniej­szą, bez­in­wa­zyj­ną meto­dą dia­gno­stycz­ną umoż­li­wia­ją­cą obra­zo­wa­nie siat­ków­ki oka (plam­ka żół­ta, miej­sce na siat­ków­ce któ­rym widzi­my ostro i wyraź­nie) i tar­czy ner­wu wzro­ko­we­go. Bada­nie to wyko­nu­je się w celu ana­li­zy siat­ków­ki oraz wykry­wa­niu jaskry.

Na czym pole­ga? Przed przy­stą­pie­niem do bada­nia, pacjen­to­wi apli­ko­wa­ne są kro­ple na roz­sze­rze­nie źre­nic. Po upły­wie kil­ku­na­stu minut pacjent zaj­mu­je miej­sce przed urzą­dze­niem, a następ­nie doko­ny­wa­na jest tomo­gra­fia oka. Bada­nie jest bez­bo­le­sne i bez­in­wa­zyj­ne. Wyko­na­nie OCT oka umoż­li­wia uzy­ska­nie mode­lu prze­kro­ju tka­nek. Cała pro­ce­du­ra przy­po­mi­na bada­nie ultra­so­no­gra­ficz­ne (USG, bez doty­ko­we). Prze­pro­wa­dze­nie OCT jest wska­za­ne dla osób mają­cych zwy­rod­nie­nia plam­ki żół­tej zwią­za­nej z wie­kiem, maku­lo­pa­tię cukrzy­co­wą czy obrzę­ki plam­ki żół­tej, etc.

Terapia wzrokowa VT

Nasz salon pro­wa­dzi tera­pie widze­nia, pole­ga ona na popra­wie nawy­ków wzro­ko­wych na pozio­mie ośrod­ko­we­go ukła­du wzro­ko­we­go. Tera­pia poma­ga w przy­wró­ce­niu pra­wi­dło­wych funk­cji wzrokowych.

To reha­bi­li­ta­cja oraz lecze­nie zabu­rzeń widze­nia, nie­moż­li­wych do sko­ry­go­wa­nia przy pomo­cy oku­la­rów oraz socze­wek kon­tak­to­wych. Dzię­ki niej moż­li­we jest przy­wró­ce­nie pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia nasze­go wzro­ku, a tak­że utra­co­nych jego funkcji.

Okulistyczne badanie wzroku

Świad­czy­my usłu­gi oku­li­stycz­ne dla doro­słych i dzie­ci: bada­nie refrak­cji, bada­nie dna oka, pomiar ciśnie­nia wewnątrz­gał­ko­we­go, bada­nie pola widze­nia, tomo­gra­fia OCT, lecze­nie jaskry, moni­to­ro­wa­nie zaćmy.

Bada­nie u leka­rza oku­li­sty zaczy­na się od wywia­du, w cza­sie któ­re­go nale­ży powie­dzieć o przy­czy­nie zgło­sze­nia się na wizy­tę, nie­po­ko­ją­cych obja­wach, prze­by­tych cho­ro­bach, ope­ra­cjach oraz ura­zach oczu. Następ­nie lekarz kon­tro­lu­je ostrość wzro­ku, pole widze­nia, postrze­ga­nie barw oraz stan przed­nie­go i tyl­ne­go odcin­ka oka.

Optometryczne badanie wzroku

Usłu­gi opto­me­trycz­ne w zakre­sie bada­nia refrak­cji (bada­nie wzro­ku, dobór odpo­wied­nich korek­cji oku­la­ro­wej, socze­wek kon­tak­to­wych i socze­wek pry­zma­tycz­nych. Opto­me­try­sta to spe­cja­li­sta ochro­ny wzro­ku, zaj­mu­je się dia­gno­zą nie­do­ma­gań wzro­ku oraz tera­pią widze­nia, mają­cą na celu sprecyzowanie.

Opto­me­try­sta zaj­mu­je się pro­fi­lak­ty­ką, szcze­gó­ło­wy­mi pomia­ra­mi oraz korek­cją wad wzro­ku i widze­nia obu­ocz­ne­go przy uży­ciu oku­la­rów, socze­wek kon­tak­to­wych, pry­zma­tów oraz innych narzą­dów optycz­nych. Bada­nie opto­me­trycz­ne ma głów­nie na celu spre­cy­zo­wa­nie war­to­ści korek­cyj­nych pacjen­ta. Opto­me­try­sta dodat­ko­wo może zle­cić i pro­wa­dzić tera­pię wzro­ko­wą poprzez ćwi­cze­nia z pacjentem.

Okulary progresywne

Nosząc oku­la­ry pro­gre­syw­ne widzisz dobrze na każ­dą odle­głość. Widocz­ność bli­ska jak i dale­ka bez zmia­ny oku­la­rów uła­twi życie po 40 roku życia.

To oku­la­ry, któ­rych soczew­ki są wypo­sa­żo­ne w zmien­ną ogni­sko­wą, dzię­ki cze­mu moż­na je nosić w trak­cie jaz­dy samo­cho­dem i w cza­sie czy­ta­nia. Wystar­czy jedy­nie patrzeć odpo­wied­nio w gór­ną lub dol­ną część soczew­ki okularów.

Badanie dzieci

Odpo­wied­nia korek­cja wzro­ku dziec­ka ma pozy­tyw­ny wpływ na jego pra­wi­dło­wy roz­wój oraz przy­czy­nia się znacz­nie do postę­pów w nauce.

Kon­tro­luj­my wzrok naszych dzie­ci przy­naj­mniej raz w roku, a przy­naj­mniej przed roz­po­czę­ciem nauki w szko­le i w okre­sie wcze­snosz­kol­nym, ponie­waż nie­zdia­gno­zo­wa­ne i nie­sko­ry­go­wa­ne wady wzro­ku mogą być przy­czy­ną poja­wie­nia się dys­lek­sji, dys­gra­fii i pro­ble­mów w nauce.

© 2024 Zakład Optyczny Ewa Jasiczek
Realizacja: Telvinet