Oferta dla firm

Wycho­dząc naprze­ciw Roz­po­rzą­dze­niu Mini­stra Pra­cy i Poli­ty­ki Socjal­nej z dnia 01.12.1998 r. doty­czą­ce zapew­nie­nia oku­la­rów korek­cyj­nych dla pra­cow­ni­ków, któ­rzy posia­da­ją wadę wzro­ku i pra­cu­ją przed moni­to­ra­mi ekra­no­wy­mi, pro­po­nu­je­my Pań­stwu naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę w regio­nie w zakre­sie wyko­ny­wa­nia oku­la­rów do pra­cy przy kom­pu­te­rze dla Pra­cow­ni­ków, z moż­li­wo­ścią spe­cja­li­stycz­ne­go bada­nia wzroku.

Zapra­sza­my do kon­tak­tu bez­po­śred­nie­go w naszym salo­nie przy uli­cy 11-Listo­pa­da 7, pod nume­rem tele­fo­nicz­nym 33 816 43 23 lub za pośred­nic­twem Messengera.

Oferujemy:

  • – kom­plek­so­we bada­nie wzroku
  • – wyjąt­ko­we ceny przy pod­pi­sa­niu kon­trak­tu zbiorowego
  • – pro­sty i przej­rzy­sty spo­sób rozliczenia
  • – oku­la­ry ochron­ne korekcyjne

Zaufali nam już:

  • Urząd Mia­sta Bielsko-Biała
  • Urząd Gmi­ny Jasianica,
  • Przed­się­bior­stwo Komu­nal­ne “Ther­ma”,
  • Phi­lips Ligh­ting Poland,
  • GE Power Con­trols Sp. Z. o. o.
  • inne.
© 2024 Zakład Optyczny Ewa Jasiczek
Realizacja: Telvinet