O firmie

Nasz salon istnieje już od 1987 roku. Możemy poszczycić się bardzo dużym doświadczeniem w branży optycznej.

Po latach solid­nej pra­cy i sta­bil­no­ści naszej mar­ki, Optyk Jasi­czek daje swo­im klien­tom poczu­cie naj­wyż­szej jako­ści pro­duk­tów, a licz­ne szko­le­nia nasze­go per­so­ne­lu podyk­to­wa­ne są dba­ło­ścią o jakość świad­czo­nych przez nas usług, umie­jęt­nie łącząc zdo­by­te doświad­cze­nia i swo­ją pasję ze współ­cze­sną optyką.

Nasz udział w mię­dzy­na­ro­do­wych tar­gach optycz­nych gwa­ran­tu­je pań­stwu dostęp do naj­now­szych kolek­cji świa­to­wych pro­jek­tan­tów z całe­go świata.

Zapra­szam,
Ewa Jasiczek.

GALERIA ZDJĘĆ NASZEGO SALONU
© 2024 Zakład Optyczny Ewa Jasiczek
Realizacja: Telvinet